Thêm Heading của bạn tại đây

Sản phẩm

QUẢN LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội với yêu cầu tin học hóa tác nghiệp quản lý đối tượng bảo trợ xã hội (quản lý hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội, quản lý chi trả hàng tháng, mai táng phí, báo cáo thống kê theo cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP và các quy định hiện hành

 1. 1.  Nghị định 136/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
 2. 2. Thông tư 29 /2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ban hành ngày 24  tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
 3. 3. Và các văn bản hiện hành khác. 
 1. Thiết lập và cấu hình hệ thống
 2. – Đăng nhập hệ thống;

  – Quản lý người sử dụng: tên, mật khẩu, thay đổi mật khẩu,..;

  – Cấu hình các thông số của hệ thống;

  – Thoát hệ thống.

 3. Quản lý dữ liệu
 4. – Lưu trữ dữ liệu

  – Nhận dữ liệu từ cấp dưới chuyển lên: cấp xã chuyển lên cấp huyện, cấp huyện chuyển lên cấp tỉnh (gộp dữ liệu).

  – Chuyển dữ liệu từ cấp trên xuống cấp dưới: cấp tỉnh chuyển xuống cấp huyện, cấp huyện chuyển xuống cấp xã (tách dữ liệu)

  – Tạo bản sao lưu dữ liệu dự phòng.

 5. Quản lý danh mục của hệ thống :  Cập nhập , tạo mới , thêm/bớt , điều chỉnh…
 6. – Danh mục nhóm loại đối tượng

  – Mức chuẩn

  – Danh mục theo hệ số

  – Danh mục hành chính (xã, huyện)

  – Danh mục quan hệ

  – Danh mục dân tộc

 7. Quản lý và cập nhập thông tin đối tượng
 8. – Nhập hồ sơ mới: nhập hồ sơ cá nhân mới, in quyết định trợ cấp hàng tháng, quyết định trợ cấp một lần, giấy giới thiệu chuyển đi, phiếu cá nhân,…

  – Điều chỉnh hồ sơ: Cập nhật điều chỉnh hồ sơ cá nhân khi có thay đổi, in các quyết định điều chỉnh trợ cấp, quyết định thay đổi trợ cấp, quyết định tạm dừng trợ cấp, quyết định thôi trợ cấp, giấy giới thiệu chuyển đi, phiếu cá nhân,…

  – Xóa hồ sơ, chuyển lưu trữ hồ sơ.

 9. Tra cứu, tìm kiếm truy vấn thông tin cá nhân:

 10. – Tra cứu tìm kiếm theo mã số đối tượng

  – Tra cứu tìm kiếm theo họ tên đối tượng

  – Tra cứu tìm kiếm theo thân nhân đối tượng

  – Tra cứu tìm kiếm theo địa chỉ đối tượng

  – Tra cứu tìm kiếm theo chứng minh nhân dân

  – Tra cứu tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.

 11. Kết xuất các loại danh sách theo yêu cầu quản lý:

 12. – Sổ quản lý đối tượng bảo trợ xã hội theo đơn vị cấp xã

  – Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng theo đơn vị cấp xã

  – Danh sách đối tượng phân theo từng nhóm loại đối tượng (9 nhóm loại) theo đơn vị cấp xã

  – Danh sách đối tượng phân theo hệ số (7 hệ số) theo đơn vị cấp xã

  – Danh sách đối tượng phân theo dân tộc

  – Danh sách đối tượng phân theo thời gian hưởng

  – Danh sách đối tượng chuyển đi

  – Danh sách đối tượng chuyển đến

  – Danh sách đối tượng thôi hưởng

 13. Báo cáo tổng hợp số liệu:
 14. – Báo cáo chi tiết các loại đối tượng trợ cấp và hệ số trợ cấp (tên đối tượng, hệ số trợ cấp…)

  – Báo cáo kết quả chi trả

  – Báo cáo tổng hợp các đối tượng hưởng trợ cấp

  – Báo cáo tổng hợp tăng giảm đối tượng trong kỳ

  – Báo cáo danh sách chi tiền hàng tháng

  – Báo cáo danh sách quản lý đối tượng

  – Báo cáo danh sách chi trả mai táng phí.

VSL