GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI SẢN

MÔ HÌNH CHUNG

MÔ HÌNH CHI TIẾT THỰC HIỆN

QUẢN LÝ TÀI SẢN

ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA MỚI

THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT THANH TOÁN

TÍNH NẮNG

 • Quản lý hệ thống
  • Các danh mục dùng chung trong hệ thống
  • Quản lý người dùng
  • Các thông tin quản trị chung
 • Quản lý thông tin tài sản cố định
  • Mã tài sản
  • Tên tài sản
  • Ngày đưa vào sử dụng
  • Đơn vị cung cấp
 • Quản lý chi tiết các thiết bị/ linh kiện của tài sản
  • Tên thiết bị/ linh kiện
  • Serial
  • Nhà cung cấp
  • Ngày cung cấp
  • Thời gian bảo hành thiết bị/ linh kiện
 • Quản lý lịch sử sử dụng tài sản
  • Mã tài sản
  • Bộ phận/ người sử dụng
  • Thời gian được bàn giao
 • Quản lý thông tin điều chuyển tài sản
  • Mã tài sản
  • Ngày bàn giao/ điều chuyển
  • Bộ phận/ người đang sử dụng
  • Bộ phận/ người sử dụng mới
 • Quản lý điều chuyển thiết bị/ linh kiện
  • Thiết bị/ linh kiện
  • Serial
  • Mã tài sản hiện tại đang sử dụng
  • Mã tài sản mới được điều chuyển
  • Ngày điều chuyển
 • Quản lý vật tư tiêu hao
  • Mã vật tư
  • Tên vật tư
 • Quản lý sửa chữa/ thay thế
  • Tiếp nhận các đề xuất sửa chữa thay thế
   • Người đề xuất
   • Tên tài sản/ thiết bị/ linh kiện đề xuất thay thế sửa chữa
   • Số lượng đề xuất
   • Ngày đề xuất
   • Trạng thái được phê duyệt
  • Thực hiện và cập nhật các thay thế sửa chữa
   • Tên tài sản/ thiết bị/ linh kiện được thay thế sửa chữa
   • Đơn vị cung cấp
   • Thời gian thực hiện
   • Thời hạn bảo hành
  • Đề xuất mua sắm
   • Tiếp nhận yêu cầu mua sắm từ các phòng ban
    • Nhân viên/ bộ phận đề xuất
    • Ngày đề xuất
    • Tên tài sản/ thiết bị/ linh kiện/ vật tư được đề xuất
    • Số lượng đề xuất
   • Thực hiện yêu cầu mua sắm từ các phòng ban
    • Tổng hợp số lượng tài sản/ thiết bị/ linh kiện/ vật tư được đề xuất được phê duyệt
    • Tìm nhà cung cấp
    • Theo dõi tình hình cung cấp
    • Cập nhật thông tin tài sản quản lý
   • Đề xuất cung cấp vật tư
    • Tiếp nhận các yêu cầu bộ phận
     • Nhân viên/ bộ phận đề xuất
     • Ngày đề xuất
     • Vật tư đề xuất
     • Số lượng đề xuất
    • Thực hiện cung cấp và cập nhật lại yêu cầu đề xuất
     • Tổng hợp số lượng
     • Phê duyệt
     • Phản hồi yêu cầu
     • Cung cấp vật tư
    • Đề xuất thanh toán
     • Đề xuất thanh toán mua tài sản/ thiết bị
     • Đề xuất thanh toán sửa chữa thay thế thiết bị
    • Thống kê, báo cáo
     • Số lượng vật tư tiêu hao còn lại
     • Số lượng tài sản đang quản lý
     • Lịch sử sử dụng chi tiết của tài sản
     • Tổng hợp yêu cầu mua sắm
     • Tổng hợp yêu cầu thay thế/ sửa chữa
     • Các đề xuất được phê duyệt/ từ chối
     • Tổng hợp các sửa chữa/ thay thế theo thời gian