Sản phẩm

Phần mềm

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU

MÔ HÌNH QUẢN LÝ TỔNG QUAN

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

 •           Quản lý các đơn đặt hàng

  o   Khách hàng

  o   Loại sản phẩm

  o   Số lượng tương ứng

  o   Ngày đặt

  o   Ngày giao hàng

            Quản lý các định mức sản xuất theo sản phẩm

  o   Loại sản phẩm

  o   Các nguyên vật liệu sử dụng

  o   Khối lượng nguyên vật liệu tương ứng

            Quản lý nhập khẩu nguyên liệu

  o   Ngày nhập

  o   Nhà cung cấp

  o   Loại nguyên liệu

  o   Số lượng

  o   Đơn hàng Sử dụng

            Quản lý mua nguyên vật liệu trong nước

  o   Ngày mua

  o   Nhà cung cấp

  o   Loại nguyên liệu

  o   Số lượng

  o   Đơn hàng Sử dụng

            Quản lý nhập nguyên liệu nhập khẩu vào kho

  o   Lấy số liệu từ tờ khai hải quan

  o   Kiểm tra số lượng và điều chỉnh theo thực tế

  o   Tạo phiếu Nhập kho

            Quản lý nhập nguyên liệu mua tại chỗ vào kho

  o   Lấy số liệu từ phiếu mua hàng

  o   Kiểm tra số lượng và điều chỉnh theo thực tế

  o   Tạo phiếu Nhập kho

            Quản lý phiếu yêu cầu xuất nguyên vật liệu

  o   Ngày yêu cầu

  o   Bộ phận sản xuất

  o   Đơn hàng sản xuất

  o   Số lượng nguyên vật liệu yêu cầu

            Quản lý xuất nguyên phụ liệu cho sản xuất

  o   Ngày xuất hàng

  o   Phiếu yêu cầu xuất nguyên vật liệu (Một phiếu yêu cầu có thể được xuất thành nhiều lần phụ thuộc vào nguyên liệu có trong kho)

  o   Số lượng nguyên vật liệu xuất kho

  o   Tạo phiếu xuất kho

   

   

          Quản lý việc điều chuyển nguyên phụ liệu sản xuất giữa các đơn hàng

o   Loại nguyên phụ liệu

o   Đơn hàng sử dụng

o   Đơn hàng chuyển sang

          Quản lý nhập kho thành phẩm

o   Ngày nhập kho

o   Bộ phận sản xuất

o   Đơn hàng

o   Loại sản phẩm

o   Số lượng sản phẩm

o   Tạo phiếu nhập kho thành phẩm

          Quản lý xuất hàng thành phẩm

o   Ngày xuất kho

o   Khách hàng

o   Đơn hàng

o   Loại sản phẩm

o   Số lượng sản phẩm

o   Tạo phiếu xuất kho thành phẩm

          Quản lý tồn kho nguyên liệu

o   Ngày kiểm kê

o   Đơn hàng sử dụng

o   Loại nguyên vật liệu

o   Số lượng tồn theo đơn hàng

o   Số lượng tồn tổng hợp

          Quản lý tồn kho thành phẩm

o   Ngày kiểm kê

o   Đơn hàng

o   Loại sản phẩm

o   Số lượng tồn theo đơn hàng

o   Số lượng tồn tổng hợp

          Các báo cáo thống kê

o   Báo cáo nguyên phụ liệu nhập khẩu: Theo nhà cung 

    cấp, theo loại, theo đơn hàng;

o   Báo cáo nguyên phụ liệu mua trong nước: Theo nhà 

    cung cấp, theo loại, theo đơn hàng;

o   Báo cáo xuất hàng thành phẩm: Theo khách hàng, 

    theo loại, theo đơn hàng;

o   Báo cáo tồn kho nguyên phụ liệu: Theo loại nguyên 

    liệu, theo đơn hàng

o   Báo cáo tồn kho sản phẩm: Theo loại sản phẩm, 

    theo đơn hàng

 

 

VSL