Sản phẩm

CÁC DỰ ÁN GIS

Kết hợp cùng các đối tác và các cơ quan chức năng xây dựng các hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu GIS.

 

Xây dựng các hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ cho các nhu cầu về quan trắc môi trường và các nhu cầu quản lý về hạ tầng viễn thông cũng như thông tin địa lý.