Sản phẩm

Phần mềm

QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Là công cụ giúp ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn, Phòng tư pháp các quận/huyện/thị xã. Sở tư pháp các tỉnh/thành phố và bộ tư pháp thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch. 

Là công cụ dùng để Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin công dân và các hoạt động liên quan đến hộ tịch của công dân. Giúp người quản lý hộ tịch theo dõi, báo cáo với cơ quan cấp trên một cách nhanh nhất

Quản lý các lĩnh vực hộ tịch theo các quy định hiện hành

Luật hộ tịch số: 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014

Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

Thông tư Số:  15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Cập nhật đầy đủ kịp thời đến người sử dụng khi có các thay đổi theo văn bản hướng dẫn của nhà nước.

Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu hộ tịch, Sổ hộ tịch, báo cáo hộ tịch theo đúng quy định nhà nước

VSL