DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH LAI CHÂU

Theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về xác định mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư của việc nâng cao năng trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lai Châu nhằm:

Tăng cường trang thiết bị chuẩn đo lường và thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn cho các lĩnh vực đo, đảm bảo được các phương tiện đo trong danh mục bắt buộc phải kiểm định trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc hiệu chuản các phương tiện đo sử dụng trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tăng cường trang thiết bị thử nghiệm đáp ứng yêu cầu thử nghệm các chỉ tiêu liên quan đến an toàn, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, …

Tạo sự đồng bộ với thiết bị hiện có, đảm bảo đủ điều kiện để trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lai Châu được công nhận phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đạt chuẩn quốc gia VILAS (TCVN ISO/ IEC 17025, TCVN ISO/ IEC 17020)

Với quy mô nội dung đầu tư:

Đầu tư trang thiết bị để thực hiện  nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường và thử nghiệm chất lượng

Đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyển sâu về kiểm định đáp ứng yêu cầu của phòng thử nghiệm được công nhận

Công ty TNHH Công nghệ giải pháp Việt đã vinh dự được đồng hành cùng Sở Khoa học và công nghệ Tỉnh Lai Châu (Đơn vị thay mặt UBND tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư) thực hiện thành công dự án đem lại nhiều lợi ích to lớn trong công tác quản lý cũng như đáp ứng yêu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh.