GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ

MÔ HÌNH CHUNG

CÁC MÔ HÌNH CHI TIẾT

QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

THỰC HIỆN THANH TOÁN

THEO DÕI CÔNG NỢ

TÍNH NĂNG

 • Quản lý hệ thống
  • Quản lý người dùng
  • Quản lý các danh mục dùng chung
  • Quản lý danh mục tài khoản
  • Quản lý danh mục chi nhánh
  • Quản lý danh sách khách hàng
  • Quản lý danh sách đơn vị cung cấp dịch vụ
  • Quản lý thiết lập các thông tin hệ thống
 • Thực hiện các đề xuất thanh toán
  • Đề xuất thanh toán: Có đính kèm các tài liệu cần thiết
   • Nội dung đề xuất
   • Ngày đề xuất
   • Người đề xuất
   • Chi nhánh thực hiện đề xuất
   • Số tiền đề xuất
   • Các tài liệu đính kèm (Nếu có)
  • Theo dõi việc thực hiện
   • Tùy theo các cấp độ quản lý người dùng chuyển đề xuất thanh toán đến người/ bộ phận có chức năng phê duyệt
   • Tiếp nhận các thông tin phản hồi về đề xuất thanh toán
  • Quản lý danh sách đề xuất thanh toán
   • Tiếp nhận các đề xuất thanh toán từ các ứng dụng khác
   • Chuyển đề xuất đến người có trách nhiệm tiếp nhận
  • Thực hiện phê duyệt theo từng cấp
   • Kiểm tra các yêu cầu thanh toán
   • Thực hiện phản hồi cho các yêu cầu thanh toán nếu không được tiếp nhận
   • Chuyển yêu cầu thanh toán cho các cấp tiếp theo
  • Thực hiện các nghiệp vụ thu/ chi
   • Danh sách các yêu cầu thanh toán đã được phê duyệt đủ điều kiện thanh toán
   • Thực hiện nghiệp vụ cho yêu cầu thanh toán
   • Cập nhật thông tin các đề xuất thanh toán: Có thể đính kèm các tài liệu đã thực hiện
  • Theo dõi sổ quỹ và các tài khoản.
   • Theo dõi các sổ quỹ tiền mặt
   • Theo dõi các tài khoản ngân hàng với các loại tiền khác nhau
  • Theo dõi công nợ
   • Cập nhật số dư tồn đầu kỳ đối với từng khách hàng/ nhà cung cấp
   • Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng/ nhà cung cấp theo thời gian
  • Các cảnh báo
   • Cảnh báo các khoản thu/ chi đến hạn
   • Cảnh báo các công nợ vượt quá quy định của khách hàng/ đơn vị cung cấp
  • Các mẫu biểu báo cáo tổng hợp
   • Các mẫu biểu tổng hợp về tài chính theo từng khoản mục chi
   • Các báo cáo về công nợ khách hàng
   • Các báo cáo về các khoản thu chi thường xuyên
   • Các báo cáo theo dõi tài chính theo từng bộ phận